Καλωσήλθατε στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας
Η ψηφιοποίηση της συλλογής της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λάρισας έγινε στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιοποίηση Υλικού Δημόσιων Βιβλιοθηκών», του ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας.
Το ψηφιακό αποθετήριο είναι ένας μηχανισμός για τη διαχείριση και αποθήκευση ψηφιακού περιεχομένου. Το αποθετήριο περιλαμβάνει 1428 τεκμήρια τα οποία αποτέλεσαν την πρώτη συλλογή της Βιβλιοθήκης από την πρώτη δωρεά του Δ. Πιπινόπουλου, Χαρ. Λογιωτάτου και του ομίλου Διανοουμένων Λάρισας.
Τα τεκμήρια είναι εκδόσεις από τις αρχές του 16ου αι. μέχρι και τέλη του 19ου αι.
Η πρόσβαση προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση και γίνεται μέσα από λέξεις –κλειδιά (π.χ. τίτλος, θέμα, χρονολογία κλπ).
Η διαδικασία αναζήτησης των ψηφιακών τεκμηρίων είναι η κάτωθι:
Η αναζήτηση μπορεί να γίνει με ένα ή περισσότερα πεδία (συγγραφέας, τίτλος κλπ).
Στην αίτηση για χορήγηση αντιγράφου συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας.
Στο email που θα δηλώσουμε θα έρθει αντίγραφο από το τεκμήριο για να το κατεβάσουμε, τυπώσουμε & διαβάσουμε.
Προστέθηκαν πρόσφατα

Ο αρχαίος μύθος εις το έργον του Αντρέ Ζιντ

Παντελοδήμος, Δημήτρης

Τό σημείωμα τούτο δέν φιλοδοξεί νά έξαντλήση τό θέμα τής έπιδράσεως τού άρχαίου μύθου εις τό έργον τού Ζίντ· άποσκοπεί άπλώς νά δείξη ότι ύπάρχει πλουσία ύλη πρός διεξοδικήν έρευναν καί μελέτην έπί τής θέσεως, τήν οποίαν κατέχει ό άρχαίος μύθος είς τήν πλουσίαν λογοτεχνικήν δημιουργίαν ένος των πλέον σημαντικών εκπροσώπων τής συγχρόνου Εύρωπαϊκής διανοήσεως, ό οποίος δέν περιωρίσθη μόνον είς τούς προαναφερθέντας τρεις μύθους, του Οίδίποδος, τού Αίαντος και τού Όδυσσέως…

Η Θεσσαλία στο γεωγραφικό έργο του Χατζή Κάλφα (1648)

Παλιούγκας, Θεόδωρος

Πληροφορίες για τη Θεσσαλία του 17ου αι. στο γεωγραφικό έργο του Χατζή Κάλφα.

Τα τοπωνύμια του χωριού Άκρη της Ελασσόνας

Παπαμαργαρίτης, Θανάσης

Submitted by ΠΕΤΡΟΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ (kechapet@yahoo.gr) on 2022-11-14T16:49:04Z No. of bitstreams: 1 914.954 ΠΑΠ Τα τοπωνύμια του χωριού Άκρη της Ελασσόνας.pdf: 2367895 bytes, checksum: 6eb0195c8220ccea617ef7cc89d52d0d (MD5)

ΓΟΛΟΣ-ΒΟΛΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΓΕΝΗ ΣΛΑΒΙΚΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Συμβολή στη μελέτη του τοπωνυμικού της Θεσσαλίας

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, Μ.

Μελέτη μιας ομάδας τοπωνυμίων του Ολύμπου πού προέρχονται απ’ τόν τοπογραφικό όρο Γόλος

Η ΛΑΡΙΣΑ ΣΤΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΗΓΗΤΗ ΕΒΛΙΓΙΑ ΤΣΕΛΕΜΠΗ (1668)

ΠΑΛΙΟΥΓΚΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Ταξιδιωτικές εντυπώσεις του Τούρκου περιηγητή Εβλιγιά Τσελεμπή από την Λάρισα του 1668.